Kvalitetscertifiering

Ringmurens förskola är certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem 2016.

Motiveringen för 2016 lyder:

Normer och värden: Det väl förankrade och tydliga sättet som alla pedagoger tilltalar och behandlar barnen på visar på en gemensam värdegrund. Barnen har tagit fram egna värdegrundsregler, till exempel “tummen upp” och “tummen ner”, vilka, enligt någon förälder, också används när föräldrarna hemma gör något bra eller mindre bra.

Organisation: Förskolan har tillsammans med de övriga förskolorna i enheten ett mycket väl utvecklat kvalitetssäkringssystem med tydliga mål och riktlinjer för verksamheten. För utvecklingsgruppen på förskolan, utvecklingsgruppen på enheten, för ledningsgrupp och för olika nätverk finns klara syften och mål. Dokumentationen av ansvar för olika befattningshavare är tydlig.

Resursutnyttjande: Hur resurserna ska fördelas och användas är väl beskrivet liksom hur delaktigheten på olika nivåer ska säkerställas. Då förskolans ledning har många förskolor att ansvara för tar pedagogerna ett stort och tydligt ansvar för den dagliga verksamheten. Det gäller både förskollärare och barnskötare.

Qualis - kvalitetssäkringssystem

Den ger ledning och medarbetare ett tydligt svar på
var förskolan står och vilken väg den bör välja i den
fortsatta kvalitetsutvecklingen. 
Qualis-certifieringen ger en gemensam bild för ledning och medarbetare av
verksamhetens styrkor och förbättringsområden.
Den vänder sig inte bara till alla yrkesgrupper i förskolan utan även till barn och föräldrar.

Läs mer om Qualis

Uppdaterad: